Thông báo về tạm ngưng tiếp đón, phục vụ khách du lịch tại Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai

Thực hiện Công văn số 5881/UBND-KGVX ngày 30/5/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tiếp tục tạm ngưng một số hoạt động để tằng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

2 vùng lõi của Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai là VQG Cát Tiên, Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai đã ra Thông báo về việc tạm ngưng đón tiếp, phục vụ khách du lịch. Thời gian triển khai các hoạt động du lịch trở lại sẽ được thông báo khi có chỉ thỉ mới của UBND tỉnh Đồng Nai.

Kính mong sự hợp tác của các tổ chức, cá nhân góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19.

Dưới đây là toàn văn Thông báo.